Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 

stopmijnbv.nl is een uitgave van PENU BV. PENU BV is een besloten vennootschap die zich middels deze website ten doel stelt tot het vereenvoudigen van diensten middels het leveren van documenten, één en ander in de meest ruime zin.

In deze algemene voorwaarden wordt onder “Cliënt” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan stopmijnbv.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in art. 1.4 of die producten afneemt via de website van stopmijnbv.nl.

In deze algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door stopmijnbv.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door stopmijnbv.nl ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht.

In deze algemene voorwaarden wordt onder “website” verstaan: www.stopmijnbv.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij stopmijnbv.nl Diensten aanbiedt of levert, ongeacht of deze aanbiedingen en overeenkomsten op afstand elektronisch worden gedaan of gesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met stopmijnbv.nl zijn overeengekomen.

Niet alleen stopmijnbv.nl, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) vennootschap van stopmijnbv.nl en voormalige medewerkers van stopmijnbv.nl, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Cliënt.

Artikel 3 De overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien Cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (middels online bestelprocedure dan wel e-mail), bevestigt stopmijnbv.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door stopmijnbv.nl is bevestigd, kan Cliënt de overeenkomst ontbinden.

Indien er sprake is van een overeenkomst, zonder betaling van de factuur, danwel geen akkoord is verleend door Cliënt via e-mail, geldt het niet tijdig betalen als ontbindende voorwaarde van de overeenkomst.

stopmijnbv.nl kan niet aan een aanbod worden gehouden, indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

stopmijnbv.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan

van de overeenkomst op afstand. Indien stopmijnbv.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is stopmijnbv.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Na het tot stand komen van de overeenkomst is annulering niet meer mogelijk, met uitsluiting van het geval dat Cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf. Enkel in dat geval heeft Cliënt een annuleringsmogelijkheid van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 Gebruik Website

 

Cliënt meldt zich door middel van het volgen van een intake / aanvraag op de Website, waarna hij gebruik kan maken van de Diensten van stopmijnbv.nl

Het volgen van de intake alleen open voor natuurlijke personen en rechtspersonen die volledig handelingsbekwaam zijn. Ingeval een rechtspersoon zich registreert, is dit slechts toegestaan als dit gebeurt door een natuurlijk persoon dat bevoegd is tot het aangaan van deze handeling.

stopmijnbv.nl geeft Cliënt die een intake heeft gevolgd een onbeperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten.

Cliënt staat ervoor in dat de informatie die bij het aanmaken van het account wordt verstrekt aan stopmijnbv.nl volledig en juist is.

stopmijnbv.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot de Diensten op de Website.

stopmijnbv.nl heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Tevens kan stopmijnbv.nl Cliënt de toegang tot de Website ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Cliënt kan te allen tijde zelf zijn account aanpassen of verwijderen.

Artikel 5 Uitvoering van de Diensten

 

stopmijnbv.nl verricht verscheidene Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanbieden van een platform waar Cliënt zelf documenten kan opstellen als wordt bedoeld in artikel 6.

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle documenten of andere ter beschikking gestelde producten en/of (elektronische) informatie, berusten uitsluitend bij stopmijnbv.nl , dan wel bij de auteurs van de documenten.

De documenten die Cliënt afneemt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Cliënt. Iedere verspreiding, exploitatie en/of verveelvoudiging van de documenten door Cliënt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van stopmijnbv.nl, dan wel de auteurs van de documenten.

De documenten zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten dat bepaalde documenten ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee voorwaarden is voldaan, zijn de documenten niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een internationaal karakter.

stopmijnbv.nl voert haar opdrachten uit naar Nederlands recht. De geleverde Diensten zijn dan ook enkel geschikt voor gebruik binnen Nederland en houden geen rekening met buitenlands recht. Dit geldt ook indien de Dienst niet in de Nederlandse taal is opgeleverd. Cliënt verklaart zich te onthouden van internationaal gebruik van de Diensten.

Artikel 6 De Diensten

 

Cliënt geeft stopmijnbv.nl opdracht om namens Cliënt documenten in te vullen op basis van door Cliënt aangeleverde informatie uit het publieke domein, alsmede Kamer van Koophandel.

De standaarddocumenten zijn opgesteld en/of gecontroleerd door juristen. Indien de wet- en regelgeving ten aanzien van de Diensten wijzigt, behoudt stopmijnbv.nl het recht voor haar diensten op te schorten teineinde te voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving. stopmijnbv.nl zal Cliënt hierover tijdig informeren.

De standaarddocumenten zijn expliciet niet toegesneden op een specifiek geval, buiten de tijdens de intake verstrekte gegevens door Cliënt. Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van toepassing zijn op de situatie bij Cliënt. Cliënt is zich ervan bewust dat de standaarddocumenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als uitgangspunt. Cliënt dient dan ook goed te beoordelen of de voorzieningen opgenomen in een model, aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken) afspraken.

Cliënt is verantwoordelijk voor controle van de door stopmijnbv.nl ingevulde documenten.

Het invullen van de gegevens voor de standaarddocumenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van Cliënt.

Artikel 7 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Indien stopmijnbv.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van stopmijnbv.nl met betrekking tot haar Diensten. stopmijnbv.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die Cliënt heeft opgelopen, waaronder maar niet uitsluitend gevolgschade.

Indien het verrichten van Diensten door stopmijnbv.nl leidt tot aansprakelijkheid van stopmijnbv.nl, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van € 500,00 euro (zegge: vijfhonderd euro).

Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van stopmijnbv.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij stopmijnbv.nl binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

stopmijnbv.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 8 Juistheid en volledigheid van informatie

 

Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan stopmijnbv.nl verstrekte informatie, documenten en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

stopmijnbv.nl is niet aansprakelijk voor foutieve, onjuiste danwel niet volledig aangeleverde informatie op basis waarvan de Documenten en Diensten namens Gebruiker worden ingevuld of zijn verstrekt.

Cliënt vrijwaart stopmijnbv.nl van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet tijdige nakoming van de verplichtingen uit lid 2 en 3.

Artikel 9 Honorering, kosten en betaling

 

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door stopmijnbv.nl vooraf middels iDEAL. Alle door stopmijnbv.nl gecommuniceerde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten tenzij expliciet anders aangegeven.

Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is stopmijnbv.nl gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. stopmijnbv.nl

zal Cliënt zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Cliënt en stopmijnbv.nl kunnen schriftelijk overeenkomen tot betaling middels facturatie. Facturen dienen uiterlijk 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan. stopmijnbv.nl is gerechtigd de verlening van haar Diensten op te schorten totdat Cliënt tot betaling is overgegaan.

Indien Cliënt een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Cliënt is stopmijnbv.nl gerechtigd alle ten behoeve van Cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te

schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Cliënt schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Cliënt.

In geval van betalingsverzuim is Cliënt een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van stopmijnbv.nl ad 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand

moet worden gerekend.

Indien stopmijnbv.nl om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Geheimhouding

 

Cliënt en stopmijnbv.nl verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien stopmijnbv.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en stopmijnbv.nl zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is stopmijnbv.nl niet gehouden tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Cliënt en stopmijnbv.nl zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de=opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op de rechtsverhouding tussen stopmijnbv.nl en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen stopmijnbv.nl en Cliënt mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Stopmijnbv.nl
KVK-nummer: 87436140
Besloten Vennootschap
Hoofdvestiging
Vestigingsnummer: 000053349458
De Nieuwe Erven 3 Unit 10402, 5431NV Cuijk

BV opheffen